Articles Posted by the Author:

  • EYE PLTR – 3029

    Mã màu : Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 50 47 36 40 37 30 27  • STARFRUIT PLANTER – 3020

    Mã màu :          Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 77 65 120 59 44   46 36 105 33 25
  • PALACE POT – 3100

    Mã màu :         Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 83 100 90