Articles Posted in the " Glazed Jar " Category

 • EGG JAR – 3017

  Mã màu :         Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 48 68 30


 • WATER JAR – 3626

  Mã màu :              Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 65 87 66 • TALL STARFRUIT – 4205

      Mã màu   :           Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 57 141 150 57 116 117 45 88 53  


 • ROMAN JAR – 4204

      Mã màu :           Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 60 117 90 52 101 62 47 95 52    


 • CLASSICAL PLTR – 3040

  Mã màu :           Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 43 69 48 29 49  –


 • NOODLE POT – 3039XL

  Mã màu :            Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 59 74 42


 • TOGGLE POT – 3037S

  Mã màu :              Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 32 63 18 • MEDIUM URN – 3053

  Mã màu :          Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 40 60 23


 • EWER JAR – 3051

  Mã màu :           Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 60 40 80
 • TEMPLE JAR – 3581

  Mã màu :            Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 47 65 28


 • TALL JAR – 4006

  Mã màu :              Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 40 97 36


 • TOGGLE POT – 3037M

  Mã màu :              Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 35 75 27


 • TOGGLE POT – 3037L

  Mã màu :              Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 43 95 46 • SHOULDER JAR – 3140

  Mã màu :            Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 57 90 47


 • WATER JAR – 3620

    Mã màu :           Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 55 65 34