Articles Posted in the " Glazed Planter " Category

 • EYE PLTR – 3029

  Mã màu : Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 50 47 36 40 37 30 27 • STARFRUIT PLANTER – 3020

  Mã màu :          Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 77 65 120 59 44   46 36 105 33 25
 • PALACE POT – 3100

  Mã màu :         Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 83 100 90
 • COLLAR PLANTER – 3024

  Mã màu :             Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 80 80 95 50 55 36


 • U PLANTER – 3011

  Mã màu :           Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 53 48 76 44 38 33 31   25 21


 • LONG POTS SET 3 – 3222

  Mã màu :         Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 50 76 84 39 65 30 54   • SERENE PLANTER – 4242

  Mã màu :       Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 56 25 40 45 19 31 13  
 • MUSHROOM PLTR – 3046

  Mã màu :        Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 50 40 44 40 32 30 23   • OPEN TOP PLANTER – 4022

  Mã màu :             Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 62 61 42 46 44  


 • EGG PLANTER SET5 – 3135

  Mã màu :       Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 61 63 105 48 50 38 40   28 31 21 25