Articles Posted in the " Terrazzo " Category • BALLS – 7039

  Mã màu :     Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 30 30   20 20


 • TALL CRUCIBLE – 7074

    Mã màu :      Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 40 95 90 30 60 20 34  


 • TALL TAPER – 7072

  Mã màu :     Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 50 102 110 40 90 30 55   9 45


 • ROUND PLANTER – 7062

  Mã màu :      Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 11 36 90 33 29 26 33  
 • CRUCIBLE – 7015

    Mã màu :     Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 46 61 110 35 45 27 35  


 • TUB PLANTERS – 7065

  Mã màu :      Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 40 40 90 30 30 20 20  


 • DIVIDERS – 7023

  Mã màu :      Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 60 40 125 47 30 • SHORT MILAN – 7005

  Mã màu :     Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 42 43 90 32 32 22 22


 • MILAN PLANTER – 7071

    Mã màu :      Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 45 50 90 33 41 24 38  


 • TALL SQUARE – 7009

  Mã màu :     Thông số : Chiều Rộng (cm) Chiều Cao (cm) Trọng lượng (Kg) 35 71 110 26 55